Olof Palme och arbetar Esperanto-rörelsen

Publié le vendredi 7 décembre 2007 , mis a jour le dimanche 9 décembre 2007

1976 - 01 - 23

STATSMINISTERN

Text för Svenska
Arbetar-Esperanto-
förbundets tidning
(inför internationell
kongress i Göteborg
med arbetar-esperantister.

Inom arbetarrörelsen har det internationella engagemanget alltid varit framträdande - intresset för internationell samverkan, viljan att lära känna förhållandena i andra länder, önskan att knyta kontakter över gänserna.

Esperanto-rörelsen har här gjort fina insatser. Genom den har många i den svenska arbetarrörelsen skaffat sig kontakter och utblickar.

Själv har jag aldrig sett någon samlad framställning i ämnet "Svensk arbetarrörelse och Esperanto". Kanske finns inte en sådan beskrivning. Det vore annars mycket intressant att få klarlagt sambandet mellan bildnigstörst, internationellt engagemang och studier i Esperanto.

Jag är nämligen övertygad om att det finns ett sådant samband. Jag tror t. ex. att det internationella intresset i 20- och 30-talens svenska arbetarrörelse väcktes av sädana ting som inbördeskriget i Spanien, Brantings internationella insatser - samt studier i Esperanto och de kontakter som följde därav.

Jag tror sålunda att Esperanto-rörelsen lagt en del av grunden till det internationella intresse som i dag finns inom arbetarrörelsen.

Därmed står det också helt klart att Esperanto-rörelsen med berättigad självmedvetenhet kan hävda att den även framgent har en väsentlig uppgift i främjandet av internationell föståelse och samverkan.

I förhoppning om en framgångsrik verksamhet vill jag önska SAT lycka till med sin kongress. Jag är förvissad om att den kommer att medverka till än intensivare kontakter inom den internationella arbetarrörelsen.

OLOF PALME

— -

SLEA (Svenska Arbetar-Esperantoförbundet)
SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda = nationalitetslösa världsförbundet)