Programo

Programo de la kongreso :

Programo de la SAT-Amikara kongreso 2021